اصولی که مردان باید در همسرداری رعایت کنند .

اصولی که مردان باید در همسرداری رعایت کنند .

1- در مقابل همسر(زن) خود گرفتاریهای روزانه و حوادث تلخ زندگی را با اخم و حالت عبوس مطرح نکنید.

2- هدیه، مهر و محبت را زیاد می‎کند، به مناسبتهای مختلف برای همسر خود هدیه ولو کوچک خریداری و با حالت شاد و خندان به او تقدیم کنید.

3- چنانچه کم و کسری در خدمات خانه وجود دارد، با کمال محبت و خوشرویی تذکردهید - اخم و خشونت زندگی زناشویی را به تبــاهی می‎کشاند.

4- در حضور همسر خود به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید.

5- به بستگان همسر خود مانند پدر، مادر وسایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه قبل از همسر خود اقدام کنید.

6- هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان و خویشاوندانش جلوگیری نکنید، ودر معاشرت و دید و بازدید با بستگانش پیشقدم باشید.

7- با بستگان خود نزد همسر خود درگوشی و نجوا نکنید.

8- همسر خود را هیچ گاه به خصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقیر نکنید - توهین و بی احترامی به همسر، از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می‎کاهد.

9- هیچ‎گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید - سعی کنید من و تو در زندگی نباشد کلمه ما زندگی را گرم و لذتبخش می‎کند.

10- وقتی همسر شما عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام کنید.

11- با همسر خود هیچ گاه لجاجت و مشاجره نکنید.

12- برای گردش و میهمانی رفتن سعی کنید همرا ه زن و فرزندان وقت بگذارید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.

13- امتیازات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فامیل خود را در صورتی که با همسر شما فاصله دارد مطرح نکنید.

14-کارهای همسر خود را تحسین کنید، تمجید و ستایش زن کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.

15- در قبال همسر خود در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

16- زحمات و هزینه‎هایی که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود می‎کنید هیچ گاه بر زبان نیاورید و بر او منت نگذارید.

17-در مقابل همسر خود شاد و خندان باشید.

اضافه کردن نظر


ورود به سایت